Kan gå mot avvikling av skisenter og fjellcamping i 2020

Ja – pr. i dag kan det se ut som flere år med skitrekk og fjellcamping på Gullingen tar slutt. Årsaken til dette er at vi ikke får fremforhandlet ny leieavtale med grunneier. Hovedårsaken til dette er grunneiers negative syn på helårscamping – til tross for at Reguleringsplanen til Gullingen Utviklingsselskap, som i desember 2018 ble godkjent i Suldal Kommune, viser at hele området vi leier i dag er regulert til oppstillings plasser for helårs camping.

Med dette innlegg vil vi til våre camping gjester og skigjester prøve å fremstille sakens historie – sett fra vårt ståsted.

2011
Undertegnede overtok driften ved Gullingen Turistsenter. Leieavtale som omhandlet areal til bruk av skitrekk og som gjennom 30 år hadde utviklet seg også til å inkludere helårs camping ble overdratt til nye eiere. Avtalen hadde på dette tidspunkt resterende varighet i 10 år.

Som de fleste vet har skisenter hatt flere eiere og har flere konkurser bak seg – det ble etter hvert en fin løsning med å få faste inntekter fra helårscamping – og en inntektskilde for å kunne opprettholde skitrekk. Dette var en etablert praksis da vi overtok avtale.
Avtalen vi overtok inneholdt mange i dag ikke relevante punkter – og kun følgende punkter var relevante for situasjonen i 2011;
Leieareal
Regulering av leiepris
Fribillett til grunneier

Ambisiøse som vi var på dette tidspunkt, tok vi kontakt med daværende grunneier for å snakke om fornyelse av avtale ettersom vi ønsket langsiktighet med tanke på nyinvesteringer. Vi ble da avist med «flere eiere før oss hadde lovet investeringer uten at det ble utført og at vi måtte vente og bevise våre hensikter»

2013
Nyoppusset varmestue og adskillige utbedringer på skitrekk ble daværende grunneier igjen forespurt om forhandlinger. Dessverre, ble vi igjen avvist denne gang med argumentasjon «først må område detaljreguleres»

2017
Detaljregulering av området ble igangsatt (mulig denne også startet før…). Daglig leder i Gullingen Utviklingsselskap ønsket ett møte (08 august 2017) med oss for å høre om vi hadde innspill til reguleringsplanen. Vi har alltid respondert utelukkende positivt til utbygging i området, men har hele tiden presisert viktigheten for oss med å beholde oppstillingsplass til 75 vogner og få en ny langsiktig avtale.

Rep. fra Gullingen Utviklingsselskap uttrykte forståelse for at camping måtte være en del av driften for at skisenterdelen ville være økonomisk drivverdig. Han spurt også om vi ville ha noe imot at de eventuelt flyttet campingplassen dersom eksisterende område ville bli berørt av den nye reguleringsplanen. Vi hadde ingen motsigelser til det så lenge vi kunne opprettholde driften som i dag.

Dette ble også presisert fra oss med brev til Gullingen Utviklingsselskap m/kopi til Suldal Kommune at FØR reguleringsplan skulle bli godkjent måtte vi ha på plass ny leieavtale. Vi fikk ingen respons på dette brev.

Videre kommer reguleringsplanen til høring. Det var da regulert et område med parkering til 15 biler for eksisterende hytter på det som er areal som blir brukt for helårscamping. Vi påklagde da dette skriftlig til høringen av reguleringsplanen.

2018
Oktober; For å sikre ny leieavtale inviterte vi grunneiere og Gullingen Utviklingsselskap til et møte i oktober.
Der møtte grunneier Suldal Kommune v/ordfører og kommunalsjef, Grunneier, som nå hadde overtatt gården og videre representant for Gullingen Utviklingsselskap.

Etter en presentasjon av Gullingen Skisenter og Fjellcamping som omhandlet hva som har blitt investert og planer for fremtiden tok rep. for Gullingen Utviklingsselskap ordet og informerte om at de hadde endret reguleringsplanen slik at de nevnte parkeringsplasser ikke var relevante og ville bli tilrettelagt i ett annet område.

Vi gikk deretter en runde med grunneierne som begge sa seg villige til å videreføre utleie av arealer som i dag. Vi ble enige om å lage ett avtale utkast mellom oss og grunneier. Det eneste utestående som grunneier gjerne ville tenke litt på var leieavtalens varighet og pris.

Det ble videre avtalt at Gullingen Skisenter og Fjellcamping skulle utarbeide et avtaleforslag og vi hadde en felles målsetting om å få avtalen signert i januar 2019.

2019
Det ble noe email kommunikasjon og i februar 2019 får vi en mail fra grunneier «som ønsker at benevnelsen på leieareal blir endret fra parkeringsplass (som i nåværende avtale) til camping. Videre ser han gjerne at leieperiode blir satt til nye 40 år og at leiepris fortsetter ut fra dagens nivå» Vi hadde ingen innsigelser på dette.

Rett før påske får vi så tilbake ett avtaleutkast fra grunneier og vi blir fortvilte.

Følgende punkter var for oss ikke akseptable;

«Oppstilling av campingvogner kan kun skje innenfor tidsrommet 15 oktober til 30 mai. I sommerperioden skal plassen være ryddet og fir for avfall og alle etterlatenskaper etter vinterbruken, herunder spikertelt, paller og plattinger. Grunneier har uhindret adgang til beiteareal for beiting med småfe»

«Grunneier skal disponere 15 parkeringsplasser frem til ny parkeringsplass er ferdigstilt av Gullingen Utviklingsselskap»

På den positive siden var «leieperioden 40 år og årlig leie kr 50.000»

Vi så imidlertid på dette avtaleutkast som en provokasjon og meddelte at det vil være umulig å opprettholde dagens drift uten å kunne benytte sommerhalvåret som en del av avtalen. I tillegg mener vi at det ikke skal pålegges oss å finne parkeringsplasser til eksisterende hytter frem til Gullingen Utviklingsselskap ferdigstiller nye.

Gullingen Skisenter og Fjellcamping og våre campinggjester kan ikke aksepter å betale leie for 12 måneder som kan kun benyttes i 7,5 måneder.

6 april 2019 sendte vi på e-mail svar til grunneier m/kopi til Suldal Kommune hvor vi forklarte at dette var et avtaleforslag som vi absolutt ikke kunne akseptere. Vi brukte sterke ord som; «vi ser på dette som en provokasjon og et sterkt signal om at grunneier ikke ønsket å fortsette med leieavtale»
Videre forklarte vi at vi ikke så andre muligheter enn å planlegge for nedleggelse av driften.

Grunneier svarte: Eg har lese e-posten din og tar svaret til etterretning

I mai/juni tok Suldal Kommune v/ordfører initiativ til et møte mellom oss for å se om vi kunne finne en løsning.
Dette resulterte i et møte i juli på ordførerens kontor – Gullingen Skisenter og Fjellcamping og grunneier sammen med sin far.

Diskusjonen gikk i hovedsak på hvor skjemmende grunneier syntes det var med campingvogner på fjellet, spesielt på sommerstid. Vi gjorde igjen oppmerksom på at ved alle skisentre er det en campingplass noe som er vesentlig for å kunne opprettholde ett godt økonomisk fundament for driften. Møtet ble avsluttet med enighet om at grunneier skulle se på og justere avtaleutkastet med hensyn til avskjerming av området.

2 uker senere får vi ett nytt avtaleutkast fra grunneiers far – nå er avtalen totalt uakseptabel. Det har gått fra verre til verst!

Utdrag fra avtale med våre kommentarer;

Det skal nå etableres en vegetasjonsskjerm mellom campingarealet og Blåsjøvegen på 3 meter fra toppen av skråningen. Det samme skal utføres på øvre nivå. Med dette mister vi ca 23 oppstillingsplasser. Grunneier vil plante bjørketrær og vier for hans regning – imidlertid vil vi ha erstatningsansvar hvis disse blir ødelagte.

Grunneier krever ca. 55 % av leieinntekten på campingen. Av gjenværende 52 oppstillingsplasser mister vi inntekten på 28 vogner. Hvor ble det av forståelsen for at våre 75 vogner var nødvendige for å sikre driften?

Vi skal fremdeles tilrettelegge for parkeringsplasser til eksisterende hytter. Hvor lenge??? Her mister vi nye 8 oppstillingsplasser for campingvogner.

Leiepris for øvrig skal være uendret uten kompensasjon for det areal vi mister. Leieperiode er nå satt til 20 år.

Grunneier krever i tillegg å få ett overordnet mandat til å bestemme overs selskapet ved for eksempel salg av aksjer eller annet som krever alminnelig flertall i Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS. Skal vi ikke engang få bestemme over egen fremtid??

Etter å ha rådført oss med sakkyndige – ble vi gjort oppmerksomme på at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig og vår siste henvendelse til grunneier ble utarbeidet i brev hvor vi gjorde han oppmerksom på hva som ble avtalt i møte i oktober 2018, samt mer eller mindre bekreftet i e-post. Vedlagt var vårt første utkast til avtale med oppmoding til å faktisk akseptere denne. Vi bad om svar innen 31 august. Det hører også med til historien at eksisterende avtale har en klausul om en viss rett til å fornye avtale.

31 august får vi ett brev fra grunneier der han opprettholder sine synspunkter ref. punkt ovenfor.
Det blir også presisert at Gullingen Skisenter og Fjellcamping sitt forslag til avtale og vilkårene i denne ikke er noe vi ble enige om i fjor høst. Dette selv om vi har det skriftlig fra ham vedrørende de vesentlige punkter han sier vi ikke ble enige om.

Gullingen Skisenter og Fjellcamping AS mister med dette en stor del av driftsgrunnlaget for å fortsette driften av skitrekket. Inntektene fra utleien av oppstillingsplasser for campingvogner er den eneste forutsigbare inntekten vi har og legger grunnlaget for fremtidig planlegging av driften samt investeringer. Skitrekket sine inntekter ettersom vær og føreforhold er ustabile. Vi må ha ett forutsigbart økonomisk grunnlag til å drifte skitrekket for å opprettholde sikker og lovpålagt drift.